Lịch sử hình thành

A. Quá trình hình thành:

 • Từ 9/1997 - 8/1998: Công tác sinh viên là một bộ phận của Phòng Đào tạo.
 • Từ 9/1998: thành lập Phòng Công tác chính trị sinh viênTừ 9/1998 - tháng 02/2000: Phòng Công tác chính trị sinh viên.
 • Từ 02/2000 - tháng 11/2005: sát nhập Phòng Tổ chức hành chánh và Phòng Công tác chính trị sinh viên thành Phòng Tổ chức hành chánh - công tác chính trị sinh viên.
 • Từ 11/2005 tách Phòng Tổ chức hành chánh - Công tác chính trị sinh viên thành 2 phòng: Phòng Tổ chức hành chính và Phòng công tác chính trị học sinh - sinh viên.
 • Từ 11/2005 - 01/02/2012 Phòng có tên là Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.
 • Từ 01/02/2012 Phòng CTCT-HSSV sát nhập với Ban công tác thanh niên, Ban hỗ trợ sinh viên & hợp tác doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Phòng Công tác HS-SV.

 

B. Phụ trách Công tác Học sinh - Sinh viên qua các thời kỳ

 • Ông Trần Quốc Côn - phụ trách phòng CTCTSV (9/1998- 7/1999).
 • Ông Nguyễn Văn Ngoan - Trợ lý BGH về công tác CTSV (8/1999 - 02/2000).
 • TS. Nguyễn Phước Thành - Hiệu phó, kiêm Trưởng phòng TCHC - CTCTSV (01/2000 - 2/2001).
 • Ông Trương Lợi - Trưởng phòng TCHC - CTCTSV (01/12/2001 - 01/02/2003).
 • Ông Trần Trung Mậu - Trưởng phòng TCHC - CTCTSV (01/02/2003 - 31/01/2005).
 • TS. Thái Hữu Tuấn - Trưởng phòng CTCT - HSSV (01/12/2005 - 15/04/2009).
 • LS. Nguyễn Văn Ngoan - Q. Trưởng phòng CTCT - HSSV kể từ ngày (15/04/2009 - 15/03/2011).
 • LS. Nguyễn Văn Ngoan - Trưởng phòng CTCT-HSSV kể từ ngày (15/03/2011 - 01/02/2012).
 • ThS. Nguyễn Văn Bắc - Trưởng Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên từ 01/02/2012 đến nay.